അവകാശങ്ങളും അനുമതികളും

അവകാശങ്ങളുംഅനുവാദങ്ങളും

 

അനുവാദങ്ങൾ/പകർപ്പവകാശംനിക്ഷേധിക്കപ്പെട്ടവിവരങ്ങൾ.

നമ്മുടെപ്രതിദിനആഹാരംശുശ്രൂഷകളിലെയോ, DH പ്രസിദ്ധീകണങ്ങളിലെയോവിവരങ്ങളുടെഭാഗങ്ങളോ, പകർപ്പവകാശംനിക്ഷേധിക്കപ്പെട്ടവിവരങ്ങളോ, മറ്റുആവശ്യങ്ങൾക്കുഉപയോഗിക്കുവാൻനമ്മുടെപകർപ്പവകാശസമിതിയിൽനിന്നുംഅനുവാദംവാങ്ങുക. DH പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽലോകത്തിലെവിടെയുംപകർപ്പവകാശംഅനുവദിക്കുവാനുള്ളഅധികാരംഓസ്വാൾഡ്ചേംബേഴ്സ്പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെഒരുഅസോസിയേഷൻലിമിറ്റഡിനും, ഡേയ്ഓഫ്ഡിസ്കവറിക്കുംആകുന്നു, അവരിൽനിന്നുംചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്നകാര്യങ്ങളുടെഅനുമതിആവശ്യമാകുന്നുഎന്നാൽആഅവകാശങ്ങളെല്ലാംചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്നവയിൽമാത്രംപരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല:

 

– അനുവാദം

– പുനഃപ്രസാധനംചെയ്യുക

– പരിഭാഷ

– വിധ്യാഭ്യാസആവശ്യം

– ലാഭേച്ഛഇല്ലാതെപ്രസിദ്ധീകരിക്കലോ, മറ്റുകമ്പ്യൂട്ടർപകർപ്പുകൾ

– ശബ്ദചിത്രീകരണം

 

നമ്മുടെപകർപ്പവകാശംഇല്ലാത്തഏതെങ്കിലുംപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾനിങ്ങൾപുനഃപ്രസാധനംചെയ്യുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽഇമെയിൽവഴിയോ, എഴുത്തുകൾമുഖേനെയോഞങ്ങളെഅറിയിക്കുക. ആകത്തുകളിൽചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്നകാര്യങ്ങൾനിർബന്ധമായുംരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുആകുന്നു:

 

– പുസ്തകത്തിന്റെയോ, ലഖുലേഖയുടെയോ, ധ്യാനാത്മകചിന്തകളുടെലേഖനങ്ങളുടെയോ, രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളഉൽപ്പന്നങ്ങളോ, ദൃശ്യാവിഷ്കാരഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഏതായാലുംഅതിന്റെപേര്.

– പുസ്തകത്തിന്റെയോ, ലഖുലേഖയുടെയോ, ധ്യാനാത്മകചിന്തകളുടെയോലേഖനങ്ങളുടെയോ, രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളഉൽപ്പന്നങ്ങളോ, ദൃശ്യാവിഷ്കാരഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോഎഴുത്തുകാരന്റെഅല്ലെങ്കിൽകലാകാരന്റെപേരുകൾ.

– പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽനിങ്ങൾപകർപ്പവകാശംആഗ്രഹിക്കുന്നസംഗതിയുടെപേര്.

– ഭാവിയിൽഏതുതരത്തിലാകുന്നുനിങ്ങൾഇതുഉപയോഗിക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെഉദ്യേശംവ്യക്തമായിരേഖപ്പെടുത്തുക(വാണിജ്യആവശ്യങ്ങൾ, സൗജന്യവിതരണത്തിനു, വ്യക്തിപരമായആവശ്യത്തിനു, വിതരണംചെയ്യുവാൻ, ക്ലാസ്സുകളിൽപഠിപ്പിക്കുവാനുള്ളകാര്യങ്ങൾ, വാർത്താപത്രിക, മറ്റുവാർത്താവിവരണത്തിനുള്ളആവശ്യം, തുടങ്ങിയവയാകുന്നു…)

– നിങ്ങളുടെപേര്, മേൽവിലാസം, ഫോൺനമ്പർ, ഇമെയിൽവിലാസം.

 

സഹായകമായ/തർജ്ജമഅവകാശങ്ങൾ

 

നിങ്ങൾക്കുസഹായകരമായഏതെങ്കിലുംരീതിയിലോ/ തർജ്ജിമചെയ്യുന്നതിനായോഉള്ളഅവകാശത്തിനായിഇമെയിൽവഴിയോ, കത്തുകൾമുഖേനെയോഞങ്ങളെഅറിയിക്കുക. ചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്നതരത്തിൽഎന്തെങ്കിലുംചോദ്യങ്ങൾഉണ്ടെങ്കിലുംപകർപ്പവകാശവും, അനുവാദങ്ങളുംനൽകുന്നവിഭാഗത്തെബന്ധപ്പെടുക:

– വിദേശത്തുള്ളഅവകാശങ്ങൾ(ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയിലല്ലാതെമറ്റുഭാഷകളിലേക്ക്, തർജ്ജിമചെയ്യുവാനും, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും)

– പരമ്പരയായിപ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ളഅവകാശങ്ങൾ

– ഉപഭോക്താക്കൾക്കുതുടർച്ചയായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപുസ്തകങ്ങൾവിതരണംചെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശം.

– കമ്പ്യൂട്ടർവഴിയോ/മറ്റുആശയവിനിമയംനടത്തുവാനുള്ളഅവകാശങ്ങൾ

 

നിങ്ങളുടെഅന്വഷണങ്ങൾഎഴുതിനേരിട്ട്നമുക്കുചുവടെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവിലാസത്തിൽഅയച്ചുതരിക:

 

അനുവാദങ്ങൾനൽകുന്നവകുപ്പ്

അനുവാദങ്ങൾനൽകുന്നവകുപ്പ്

നമ്മുടെപ്രതിദിനആഹാരംശുശ്രൂഷകൾ/DH പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

പി. ഒ. ബോക്സ്3566

ഗ്രാൻഡ്റാപിഡ്സ്, MI 49501

616-957-5741ഫാക്സ്

permissionsdept@odb.org