ദിവസേന പുതുമയോടെ നൽകപ്പെടുന്നു

ത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പ്രതിദിന ആഹാരം ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏത് വിധത്തിലും നമ്മുടെ പ്രതിദിന ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

Our Daily Bread മൊബൈൽ ആപ്പ് ഐ ഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. Our Daily Bread ആപ്പിൽ 24/7 ഓഫ് ലൈൻ ലഭ്യത, സ്വകാര്യ ജേർണലിംഗ്, പൊതു അഭിപ്രായങ്ങൾ, ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് എന്നിവയും അതിലേറെയും സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!

Connect With Us

We are on social media every day interacting with the Our Daily Bread community. Join us!

Head office : Our Daily Bread Ministries, 3000 Kraft Ave. SE, Grand Rapids, MI 49512. USA

+91 95000 37162